Cennik

Osoby korzystające zakwaterowania doraźnego proszone są o dokonywanie rezerwacji poprzez formularz znajdujący się tutaj.

Zasady wnoszenia opłat oraz cennik opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

 

§ 1

 1. Wprowadza się zasady wnoszenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
 2. Cennik opłat, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Studentem w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest osoba studiująca w Uniwersytecie na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia,
  studiach doktoranckich oraz doktorant kształcący się w szkole doktorskiej.
 2. . Student wnosi opłatę za zakwaterowanie w wysokości równej kosztom pobytu w domu studenckim, ponoszonym przez Uniwersytet. W przypadku zmiany wysokości kosztów
  pobytu w domu studenckim, wysokość opłat za zakwaterowanie może ulec zmianie.
 3.  Za zakwaterowanie stałe uważa się pobyt w domu studenckim trwający, w trybie ciągłym, dłużej niż 10 dni. Zakwaterowanie stałe przyznaje Uczelniana Komisja ds. Domów
  Studenckich na podstawie wcześniej złożonych wniosków. W trakcie roku akademickiego decyzję taką, w oparciu o możliwości zakwaterowania, podejmuje Kierownik domu
  studenckiego.
 4.  Za zakwaterowanie doraźne uważa się pobyt w domu studenckim trwający do 10 dni włącznie. Decyzję o zakwaterowaniu doraźnym podejmuje kierownik domu studenckiego.
 5.  Opłaty za zakwaterowanie doraźne wnosi się przed zakwaterowaniem w domu studenckim.
 6.  W przypadku pobytu stałego w domu studenckim, opłata za zakwaterowanie obliczana jest
  proporcjonalnie, w zależności od długości pobytu, i wynosi:
  1) od 1 do 10 dni w miesiącu – 1/3 kwoty opłaty miesięcznej;
  2) od 11 do 20 dni w miesiącu – 2/3 kwoty opłaty miesięcznej;
  3) powyżej 20 dni w miesiącu – pełną kwotę opłaty miesięcznej.

§ 3

 1. Student będący laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, przyjęty na studia w Uniwersytecie zgodnie z obowiązującą w danym roku akademickim uchwałą Senatu
  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wnosi opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim obniżone o 50%, przez cały okres kształcenia.
 2.  Współmałżonek studenta, niebędący studentem Uniwersytetu, wnosi opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim zwiększone o 8% podatek VAT.
 3.  Z opłat za zakwaterowanie w domu studenckim zwolnione są dzieci studentów Uniwersytetu.
 4.  Student innej uczelni oraz osoba niebędąca studentem, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 i 3, wnosi opłaty miesięczne za zakwaterowanie zwiększone o kwotę 60 zł oraz 8% podatek VAT.
 5.  Studentowi, który wniósł opłatę za zakwaterowanie z góry za cały semestr, przysługuje rabat w wysokości 5% zniżki w opłacie miesięcznej.
 6.  Studentowi, który wniósł opłatę za zakwaterowanie z góry za cały rok akademicki, przysługuje rabat w wysokości 7% zniżki w opłacie miesięcznej.
 7.  Opłaty za zakwaterowanie wnoszone są przed upływem ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku wykwaterowania w trakcie miesiąca – do ostatniego dnia zakwaterowania, chyba, że ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
 8. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 7, decyduje data wpływu opłaty na konto domu studenckiego. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w ust. 7, dodatkowa opłata z tytułu nieterminowego wnoszenia opłaty za zakwaterowanie wynosi 10% miesięcznej opłaty za pokój określonej w załączniku do zarządzenia. Opłata dodatkowa naliczana jest także w przypadku wniesienia niepełnej opłaty za zakwaterowanie.
 9.  Osoby, którym przyznano miejsce w domu studenckim:
  1) w miesiącu czerwcu − wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik do dnia 1 sierpnia;
  2) w miesiącu sierpniu − wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik do dnia 10 września;
  3) niewymienione w pkt 1 i 2 wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania.
 10.  Brak wniesienia opłaty za zakwaterowanie w terminie wskazanym w ust. 9 oznacza rezygnację z przyznanego miejsca.

§ 4

 1. Obniżenie wysokości opłat za zakwaterowanie w domu studenckim wynosi:
  1. dla pełniących dyżury w okresie wakacyjnym członków rad mieszkańców, samorządu studenckiego oraz innych studentów pracujących nieodpłatnie na rzecz Uniwersytetu – 50% miesięcznie (podstawą udzielenia upustu jest pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie, złożony przez studenta w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów);
  2. dla przewodniczących Rad Mieszkańców w domu studenckim – 50% miesięcznie przez cały rok;
  3. dla studentów odbywających wakacyjne praktyki zawodowe objęte programem studiów – 10% (podstawą udzielenia upustu jest skierowanie na praktyki złożone przez studenta w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

Pobierz cennik