Cennik

Osoby korzystające zakwaterowania doraźnego proszone są o dokonywanie rezerwacji poprzez formularz znajdujący się tutaj.

Zasady wnoszenia opłat oraz cennik opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi od dnia 01.07.2022

 

§ 1

 1. Wprowadza się zasady wnoszenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
 2. Cennik opłat, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Studentem w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest osoba studiująca w Uniwersytecie na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz doktorant kształcący się w szkole doktorskiej.
 2. Student wnosi opłatę za zakwaterowanie w wysokości równej kosztom pobytu w domu  studenckim, ponoszonym przez Uniwersytet. W przypadku zmiany wysokości kosztów pobytu w domu studenckim, wysokość opłat za zakwaterowanie może ulec zmianie.
 3. Za zakwaterowanie stałe uważa się pobyt w domu studenckim trwający, w trybie ciągłym, powyżej 10 dni. Zakwaterowanie stałe przyznaje Uczelniana Komisja ds. Domów Studenckich na podstawie wcześniej złożonych wniosków. W trakcie roku akademickiego decyzję taką, w oparciu o możliwości zakwaterowania, podejmuje kierownik domu studenckiego.
 4. Za zakwaterowanie doraźne uważa się pobyt w domu studenckim trwający do 10 dni włącznie. Decyzję o zakwaterowaniu doraźnym podejmuje kierownik domu studenckiego.
 5. Opłaty za zakwaterowanie doraźne dokonuje się przed zakwaterowaniem, na numer konta właściwego domu studenckiego.
 6. W przypadku pobytu stałego w domu studenckim, opłata za zakwaterowanie w miesiącu w którym następuje zakwaterowanie i wykwaterowanie obliczana jest proporcjonalnie, w zależności od długości pobytu. i wynosi:

1) od 1 do 10 dni w miesiącu – 1/3 kwoty opłaty miesięcznej;

2) od 11 do 20 dni w miesiącu – 2/3 kwoty opłaty miesięcznej;

3) powyżej 20 dni w miesiącu – pełną kwotę opłaty miesięcznej.

§ 3

 1. Student będący laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, przyjęty na studia w Uniwersytecie zgodnie z obowiązującą w danym roku akademickim uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wnosi opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim obniżone o 50%, przez cały okres kształcenia.
 2. Współmałżonek studenta, niebędący studentem Uniwersytetu, wnosi opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim zwiększone o 8% podatek VAT.
 3. Z opłat za zakwaterowanie w domu studenckim zwolnione są dzieci studentów Uniwersytetu.
 4. Student innej uczelni oraz osoba niebędąca studentem, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 i 3, wnosi opłaty miesięczne za zakwaterowanie zwiększone o kwotę 75,00 zł oraz 8% podatek VAT ( nie dotyczy studentów uczelni medycznych).
 5. Studentowi, który wniósł opłatę za zakwaterowanie z góry za cały semestr, przysługuje rabat w wysokości 5% zniżki w opłacie miesięcznej.
 6. Studentowi, który wniósł opłatę za zakwaterowanie z góry za cały rok akademicki, przysługuje rabat w wysokości 7% zniżki w opłacie miesięcznej.
 7. Opłaty za zakwaterowanie wnoszone są przed upływem ostatniego dnia każdego miesiąca, a w przypadku wykwaterowania w trakcie miesiąca – do ostatniego dnia zakwaterowania,chyba, że ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
 8. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 7, decyduje data wpływu opłaty na numer konta wskazany w umowie najmu. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego  w ust. 7, dodatkowa opłata z tytułu nieterminowego wnoszenia opłaty za zakwaterowanie wynosi 10% miesięcznej opłaty za pokój określonej w załączniku do zarządzenia. Opłata dodatkowa naliczana jest także w przypadku wniesienia niepełnej opłaty za zakwaterowanie.
 9. Osoby, którym przyznano miejsce w domu studenckim :

1) w miesiącu czerwcu − wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik do dnia 1 sierpnia;

2) w miesiącu sierpniu − wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik do dnia 10 września;

3) osoby niewymienione w pkt 1 i 2 − wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania.

10. Brak wniesienia opłaty za zakwaterowanie w terminie wskazanym w ust. 9 oznacza rezygnację z przyznanego miejsca.

§ 4

 1. Obniżenie wysokości opłat za zakwaterowanie w domu studenckim wynosi:

1) dla pełniących dyżury w okresie wakacyjnym członków rad mieszkańców, samorządu studenckiego oraz innych studentów pracujących nieodpłatnie na rzecz Uniwersytetu –
50% miesięcznie, (podstawą udzielenia rabatu jest pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie, złożony przez studenta w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów);
dyżury mogą pełnić nie więcej niż trzy osoby w miesiącu;

2) dla przewodniczących Rad Mieszkańców w domu studenckim – 50% miesięcznie przez cały rok;

3) dla studentów odbywających wakacyjne praktyki zawodowe objęte programem studiów –10% (podstawą udzielenia rabatu jest potwierdzenie obywania praktyk przedstawione w administracji domu studenta).

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

Pobierz cennik