Cennik

Osoby korzystające zakwaterowania doraźnego proszone są o dokonywanie rezerwacji poprzez formularz znajdujący się tutaj.

Zasady wnoszenia opłat oraz cennik opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

§ 1

 1. Wprowadza się zasady wnoszenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zwanego dalej „Uniwersytetem”.
 2. Cennik opłat, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

 1. Studentem w rozumieniu niniejszego zarządzenia jest osoba studiująca w Uniwersytecie na jednolitych studiach magisterskich, studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiach doktoranckich oraz doktorant kształcący się w szkole doktorskiej.
 2. Student wnosi opłatę za zakwaterowanie w wysokości równej kosztom pobytu w domu studenckim, ponoszonym przez Uniwersytet. W przypadku zmiany wysokości kosztów pobytu w domu studenckim, wysokość opłat za zakwaterowanie może ulec zmianie.
 3. Za zakwaterowanie stałe uważa się pobyt w domu studenckim trwający, w trybie ciągłym, dłużej niż 10 dni. Zakwaterowanie stałe przyznaje Komisja ds. Domów Studenckich na podstawie wcześniej złożonych wniosków. W trakcie roku akademickiego decyzję taką, w oparciu o możliwości zakwaterowania, podejmuje Kierownik domu studenckiego.
 4. Za zakwaterowanie doraźne uważa się pobyt w domu studenckim trwający do 10 dni włącznie. Decyzję o zakwaterowaniu doraźnym podejmuje kierownik domu studenckiego.
 5. Opłaty za zakwaterowanie doraźne wnosi się przed zakwaterowaniem w domu studenckim.
 6. W przypadku pobytu stałego w domu studenckim, opłata za zakwaterowanie obliczana jest proporcjonalnie, w zależności od długości pobytu, i wynosi:
  1. od 1 do 10 dni w miesiącu – 1/3 kwoty opłaty miesięcznej;
  2. od 11 do 20 dni w miesiącu – 2/3 kwoty opłaty miesięcznej;
  3. powyżej 20 dni w miesiącu – pełną kwotę opłaty miesięcznej.

§ 3

 1. Student będący laureatem lub finalistą olimpiad stopnia centralnego, przyjęty na studia w Uniwersytecie zgodnie z uchwałą nr 244/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w latach 2019/2020 – 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wnosi opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim obniżone o 50%, przez cały okres kształcenia.
 2. Współmałżonek studenta, niebędący studentem Uniwersytetu, wnosi opłaty za zakwaterowanie w domu studenckim zwiększone o 8% podatek VAT.
 3. Z opłat za zakwaterowanie w domu studenckim zwolnione są dzieci studentów Uniwersytetu.
 4. Student innej uczelni oraz osoba niebędąca studentem, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 i 3, wnosi opłaty miesięczne za zakwaterowanie zwiększone o kwotę 60zł oraz 8% podatek VAT.
 5. Studentowi, który wniósł opłatę za zakwaterowanie z góry za semestr, przysługuje rabat w wysokości 5% zniżki w opłacie miesięcznej.
 6. Studentowi, który wniósł opłatę za zakwaterowanie z góry za rok akademicki, przysługuje rabat w wysokości 7% zniżki w opłacie miesięcznej.
 7. Opłaty za zakwaterowanie wnoszone są:
  1)  przez studentów − do ostatniego dnia każdego miesiąca;
  2)  przez osoby niebędące studentami − do 15 dnia każdego miesiąca.
 1. O zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 7, decyduje data wpływu opłaty na konto domu studenckiego. Wniesienie opłaty po terminie skutkuje naliczeniem kary umownej za zwłokę w wysokości 10% sumy należności.
 2. Osoby, którym przyznano miejsce w domu studenckim:
  1) w miesiącu czerwcu − wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik do dnia 01 sierpnia;
  2)  w miesiącu sierpniu − wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik do dnia 15 września;
  3)  osoby niewymienione w pkt 1 i 2 wnoszą opłatę za zakwaterowanie za miesiąc październik najpóźniej w dniu zakwaterowania.
 1. Brak wniesienia opłaty za zakwaterowanie w terminie wskazanym w ust. 8 oznacza rezygnację z przyznanego miejsca.

§ 4

 1. Obniżenie wysokości opłat za zakwaterowanie w domu studenckim wynosi:
  1. dla pełniących dyżury w okresie wakacyjnym członków rad mieszkańców, samorządu studenckiego oraz innych studentów pracujących nieodpłatnie na rzecz Uniwersytetu – 50% miesięcznie (podstawą udzielenia upustu jest pisemny wniosek, zawierający uzasadnienie, złożony przez studenta w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów);
  2. dla przewodniczących Rad Mieszkańców w domu studenckim – 50% miesięcznie przez cały rok;
  3. dla studentów odbywających wakacyjne praktyki zawodowe objęte programem studiów – 10% (podstawą udzielenia upustu jest skierowanie na praktyki złożone przez studenta w Dziale ds. Bytowych Studentów i Doktorantów).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem decyzje podejmuje Rektor lub osoba przez niego upoważniona.

Pobierz cennik